Skip to main content

Ogólne Warunki Zamówienia

§1 Postanowienia ogólne

1. Sprzedający: Wytwórnia Sit i Siatek „Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska, Stroszki 59 62-330 Stroszki.
2. KLIENT (kupujący) : każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
3. OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIEŃ– określają wzajemne prawa i obowiązki stron umów zawieranych przez Wytwórnię Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ogólne Warunki Zamówienia stanowią integralna część wyżej wspomnianych umów i są wiążące dla wszystkich kontrahentów z zastrzeżeniem jak powyżej bez względu na rodzaj zawartej umowy, chyba że strony ustaliły inaczej.
4. Wszelkie zmiany w OWU dokonywane są zawsze za zgodą obus stron w formie pisemnej.
5. OWZ dostępne są na stronie internetowej :www.sitono.pl oraz w siedzibie Wytwórni Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska.

§2 Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są wyroby Wytwórnia Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska, tj. blachy perforowane, sita do wialni i czyszczalni, sita i bijaki do śrutowników, sita perforowane do kombajnów, sita do młynów i młynków, do brykieciarek i rozdrabniaczy, sita do suszarni podłogowych i bębnowych, elementy gięte, spawane, zwijane lub inne wykonywane zgodnie z informacjami zawartymi w zakładce „Nasza oferta” na stronie www.sitonoplus.pl

§3 Oferta, forma zamówienia, zawieranie umów, dokumenty.

1. Oferta przestawiona przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w swojej ofercie handlowej. Zamieszczone informacje na stronie internetowej, w cennikach i katalogach o produktach Kupującego nie jest jednoznaczne z ich dostępnością.
3. Tylko zamówienia złożone na piśmie przez osoby powołane do reprezentacji Kontrahenta będą rozumiane jako wiążące.
4. Zamówienie składane przez Kontrahenta po raz pierwszy wiąże się z przedłożeniem przez niego następujących dokumentów: NIP, REGON, KRS.
5. Złożenie zamówienie wymaga każdorazowo akceptacji ze strony uprawnionego pracownika Sprzedającego.
6. Odwołanie zamówienia lub jego zmiana wymagane jest w formie pisemnej. Każdorazowa forma zmiany zamówienia może wpływać na zmianą ceny zamówienia oraz na wydłużenie terminu jego realizacji.
7. W przypadku gdy nie istnieją inne ustalenia między kupującym a sprzedającym, za dokumentacje techniczną umowy / zamówienia rozumie się ustalone rysunki, wzorce, opisy, i inne dokumenty. Dla surowców wzorcem określającym są standardowe normy , oznaczenia i tolerancje. Szczegóły techniczne znajdują się na stronie internetowej www.sitonoplus.pl
8. W sytuacji gdy Sprzedający poniesie koszty związane z realizacja zamówienia a Kupujący odwoła przedmiotowe zamówienia, wówczas Kupujący zwróci Sprzedającemu w formie rekompensaty równowartość poniesionych kosztów.

§4. Warunki płatności i ceny

1. Kupujący zapłaci za towar lub usługę cenę wskazaną przez Sprzedającego w potwierdzeniu zamówienia lub w przypadku przedpłaty w fakturze proforma.
2. Termin płatności określa wystawiona faktura vat lub faktura pro forma. Za datę płatności uznaje się datę wpływu środków na konto Sprzedającego.
3. W przypadku przedpłat Sprzedający nie zrealizuje zamówienia w wypadku braku wpływu należności na konto.
4. Brak płatności w terminie upoważnia Sprzedającego do naliczenia odsetek wg przepisów powszechnie obowiązujących .
5. Brak płatności w terminie dłuższym niż 14 dni od terminu wskazanego na dokumencie płatności upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i odebrania towaru od Kupującego.
6. Strony ustalają, jeśli Kupujący będzie w zaległości finansowej wobec Sprzedającego powyżej 30 dni wówczas , przeterminowana należność zostanie przekazana do windykacji zewnętrznej a koszty windykacji w wysokości 10% wartości nie uregulowanego zobowiązania obciąża w pełni Kupującego.
7. Kupujący ma prawo do zmiany ceny oferowanej w sytuacji wprowadzenia przez Kupującego zmian do wcześniej uzgodnionej specyfikacji lub zmiany ceny surowca potrzebnego do produkcji towaru.
8. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, obowiązują ceny EXW (EXWORKS) nie wliczając kosztów opakowania, transportu, ubezpieczenia, ceł lub innych kosztów dodatkowych. Wszelkie ceny wyrażone są w złotych i nie zawierają podatku VAT, chyba że strony ustaliły inaczej.

§5. Odbiór częściowy zamówienia, terminy realizacji.

1. Termin realizacji zamówienia podany w katalogach, stronie internetowej mają charakter informacyjny.
2. Rzeczywiste terminy realizacji zamówienia uzależnione są od terminu dostarczenia przez Kontrahenta dokumentacji technicznej, wielkości partii produkcyjnej, aktualnego obłożenia maszyn.
3. Termin realizacji biegnie od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
4. Odbiór częściowy zamówienia jest dopuszczalny po uprzednim uzgodnieniu tego faktu między stronami.
5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie nie przekraczającym 14 dni od momentu zrealizowanego zamówienia. W przeciwnym wypadku kupujący zostanie obciążony kosztami zmagazynowania zamówionego towaru.
6. Zamówienie może być zrealizowane przez Sprzedającego przy pomocy podmiotów trzecich.

§6. Wydanie towaru

1. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, Kupujący bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wydany towar.
2. W przypadku wysyłki towaru za pomocą firmy transportowej do miejsca wskazanego przez Kupującego, wszelki ciężar związany z uszkodzeniem bądź utratą rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi.
3. W przypadku realizacji dostawy przez Sprzedającego , Sprzedający dostarczy towar bez rozładunku w umówione miejsce. Koszty dostawy pokrywa Kupujący, chyba że strony ustaliły inaczej. Kupujący zobowiązany jest zapewnić sprawny rozładunek dostarczonego towaru. W razie niespełnienia powyższego będzie on obciążony dodatkowymi kosztami.

§7. Zwrot opakowań

1. Sprzedający pobiera opłatę w formie kaucji za wszelkie palety, stojaki, skrzynie , rolki, i inne opakowania podlegające zwrotowi Kupującemu. Kwotę kaucji każdorazowo określa Sprzedający.
2. Kaucja zostanie zwrócona Kupującemu z chwilą zwrotu w stanie nie pogorszonym w/w opakowań.
3. Termin zwrotu opakowań wynosi 30 dni od daty wystawienia Fvat która dotyczy wydanego opakowania.
4. W przypadku dostarczenia przez Kupującego swojego materiału we własnych opakowaniach , zobowiązuje Kupującego do odbioru opakowań w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zamówienia. Przekroczenie tego terminu wiąże się z przejściem na własność Sprzedającego w/w opakowań i mogą być przez niego zutylizowane.

§8. Odstąpienie od umowy

1. Wytwórnia Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w ze skutkiem natychmiastowym w razie zmiany warunków wcześniej uzgodnionych i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za powstała szkodę. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej oraz wskazania uzasadnienia.

§9. Zlecenia szczególne.

1. W przypadku realizacji zleceń szczególnych takich gdzie Sprzedający realizuje świadczenie na materiale powierzonym przez Kupującego, Wytwórnia Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska nie jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonych rzeczy. Powyższy obowiązek spoczywa na kupującym.
2. Jeśli wskutek dostarczenia wadliwego materiału przez Kupującego wykonane zlecenie okaże się wadliwe, zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ustalonego wynagrodzenia na rzecz Wytwórni Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska.
3. Wytwórnia Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska może odmówić bez konsekwencji wykonania usługi na powierzonym materiale, jeżeli materiał ten dalece odbiega od standardów określonych w certyfikatach lub normach.

§10. Odpowiedzialność Sprzedającego

1. Wytwórnia Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska ponosi odpowiedzialność za towar zgodnie obowiązującym Polskim prawem z zastrzeżeniem postanowień z OWZ.
2. Odbiór produktów pod względem ilościowym następuje z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia przez Kupującego.
3. Wszelkie reklamacje ilościowe oraz widoczne wady fizyczne powstałe w trakcie transportu będą rozpatrywane pod warunkiem ich pisemnego zgłoszenia najpóźniej następnego dnia od dostarczenia towaru. Reklamacja musi być potwierdzona pisemnym protokołem potwierdzonym przeze przewoźnika.
4. Na kupujący ciąży obowiązek zbadania towaru pod względem jakościowym przy jego wydaniu.
5. Reklamacje pod rygorem nieważności należy zgłaszać Sprzedającemu niezwłocznie w formie pisemnej. Zgłoszenie powinno zawierać: datę zakupu, numer zamówienia, wskazanie wad, ilość reklamowanych wad, argumentację w sprawie reklamacji.
6. Towar poddany reklamacji powinien być przechowywany zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi normami oraz specjalistycznymi wymogami.
7. W przypadku wystąpienia wady towaru należy zaniechać dalszej jego obróbki.
8. Reklamacje wad fizycznych powinny być zgłaszane przez Kupującego pisemnie , niezwłocznie po ich ujawnieniu, nie później niż 14 dni od daty wydania towaru i pod warunkiem że towar nie został poddany dalszej obróbce.
9. Nie przestrzeganie wymaganych terminów, nie dostarczenie wymaganych dokumentów określonych w umowie sprzedaży oraz w OWZ powoduję utratę przez Kupującego wszelkich roszczeń w stosunku do Sprzedającego.
10. Kupujący umożliwi Sprzedającemu dokonanie oględzin reklamowanego towaru w tym dokonania pobrania próbek i przeprowadzenia badań technicznych.
11. Uznanie reklamacji, uprawnia Wytwórnię Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska do wyboru ostatecznego załatwienia reklamacji w zależności od wielkości szkody i oraz kosztów z nią związanych w tym : naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, wolny od wad, wypłata odszkodowania wskazanego przez Sprzedającego.
W szczególnych przypadkach, kupujący może żądać obniżenia ceny zakupu lub też od umowy odstąpić.
12. W przypadku utrudniania przez Kupującego sposobu załatwienia reklamacji wybranego przez Wytwórnię Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska, Kupujący traci wszelkie uprawnienia z tytułu zgłoszonej reklamacji a Sprzedający jest wolny od odpowiedzialności za szkodę.
13. Jeżeli Sprzedający uzna uprawnienia do wymiany towaru na wolny od wad , Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wadliwego towaru w ciągu 7 dni.
14. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za towar.
15. W przypadku zwlekania przez Kupującego z zapłatą za reklamowany towar, Kupujący ma prawo wstrzymać wszelkie działania związane z załatwieniem reklamacji do czasu uregulowania zaległych należności względem Sprzedającego.
16. W zakresie reklamacji Wytwórnia Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska ponosi wyłącznie odpowiedzialność do faktycznie zapłaconej przez Kupującego ceny netto sprzedanego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty pośrednie, utracone korzyści Kupującego.
17. Wytwórnia Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji , poświadczonej kartą gwarancyjną.

§11. Prawa własności i prawa autorskie.

1. Wszelkie rysunki, wzory użytkowe, towarowe sporządzone przez Wytwórnię Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska stanowią jego własność i podlegają ochronie autorskiej i ochronie przez przepisy prawa własności przemysłowej.
2. Sprzedający zabrania bez jego pisemnej zgody kopiowania i udostępniania osobom trzecim własności określonej w pkt 1. Naruszenie niniejszego obowiązku wiąże się z nałożeniem kary umownej przez Wytwórnię Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska w wysokości 200000 zł .

§12 Siła wyższa

1. Wystąpienie siły wyższej m.in.: pożar, powódź, strajki, zamieszki, wojna lub też awaria energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym trwające dłużej niż 24 godziny może powodować odstąpieniem od umowy przez Sprzedającego ze skutkiem natychmiastowym.
2. Odstąpienie od umowy przez Sprzedającego spowodowane siłą wyższą nie powoduje odpowiedzialności odszkodowawczej wobec kontrahenta.

§13 Postanowienia końcowe

1. Wykonywanie zobowiązań umownych przez Wytwórnię Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska jest miejsce siedziby Wytwórni Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska.
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów zawartych z Wytwórnią Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Wytwórni Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska.
3. W przypadku gdy Kupujący zostanie obięty postępowaniem likwidacyjnym bądź naprawczym, wszelkie wierzytelności przysługujące Wytwórni Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska od Kupującego stają wymagalne natychmiast.
4. Umowa między stronami może ulec odpowiedniej zmianie niezależnie od treści OWZ w przypadku wprowadzenia powszechnie obowiązujących aktów prawnych, których treść będzie określać dodatkowe obowiązki stron. W szczególności Wytwórnia Sit i Siatek “Sitono Plus” Katarzyna Nowakowska może powołać się na zmianę przepisów wpływających na podwyższenie kosztów prowadzonej działalności lub obciążeń o charakterze publicznoprawnym , a co za tym idzie zmianę warunków złożonej przez sprzedawcę oferty lub też zawartej między stronami a jeszcze nie wykonanej umowy.
5. Bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy nie narusza ważności pozostałych postanowień.